Skiinfo Warunki korzystania

Celem niniejszych Warunków Ogólnych jest określenie zasad i warunków świadczenia usług na stronie internetowej Skinfo.pl, zwanej dalej „Serwisem” oraz warunków korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

Każdy dostęp i/lub korzystanie z witryny www.skiinfo.pl zakłada akceptację i przestrzeganie wszystkich postanowień niniejszych Warunków oraz ich bezwarunkową akceptację. Stanowią one zatem „umowę” pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem.

W przypadku, gdy użytkownik nie chce zaakceptować całości lub części niniejszych Warunków, powinien zrezygnować z korzystania z serwisu.

 

1./ Nota prawna

Wydawcą Skiinfo.pl jest:

Mountain News LLC
101 Santa Cruz Avenue #37
Los Gatos, CA
95031, USA

VAT ID: US85-3300684
Phone: +1 408-444-9001

Redaktorem zarządzającym, odpowiedzialnym prawnie, jest Chad Dyer, COO / Global Managing Director
Kierownikiem redakcji jest Tomasz Wojciechowski, redaktor naczelny (wojciechowski@mountainnews.com)

Skiinfo jest spółką należącą do Grupy MountainNews

Mountain News LLC
101 Santa Cruz Avenue #37
Los Gatos, CA
95031, USA

 

2./ Definicje

► Użytkownik: Użytkownikiem jest każda osoba, która korzysta z witryny lub jednej z usług oferowanych w witrynie.
► Treści Użytkownika: Termin „Treści Użytkownika” odnosi się do danych przekazywanych przez Użytkownika w różnych sekcjach Witryny.
► Członek: Termin „Członek” odnosi się do użytkownika zidentyfikowanego na stronie.
► Identyfikator: Termin „Identyfikator” obejmuje informacje wymagane do identyfikacji użytkownika w Witrynie w celu uzyskania dostępu do obszarów zarezerwowanych dla członków.
► Hasło: „Hasło” to poufna informacja, którą Użytkownik musi zachować w tajemnicy, umożliwiająca mu, w połączeniu z jego Identyfikatorem, potwierdzenie tożsamości.

 

3./ Dostęp do usługi

Serwis jest dostępny nieodpłatnie dla każdego Użytkownika posiadającego dostęp do Internetu. Za wszelkie koszty związane z dostępem do Serwisu, zarówno koszty sprzętu, oprogramowania, jak i dostępu do Internetu, odpowiada wyłącznie użytkownik. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe działanie swojego sprzętu komputerowego i dostęp do Internetu.

Niektóre części witryny są zarezerwowane dla Członków po identyfikacji za pomocą identyfikatora użytkownika i hasła.

Skiinfo zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do serwisu, jednostronnie i bez uprzedzenia, każdemu użytkownikowi, który nie przestrzega niniejszych warunków użytkowania.

Skiinfo wykorzystuje wszelkie rozsądne środki, jakimi dysponuje, aby zapewnić dostęp do serwisu w odpowiedniej jakości, ale nie jest do tego zobowiązane.

Skiinfo nie ponosi odpowiedzialności za awarię sieci lub serwera ani za żadne inne zdarzenia pozostające poza uzasadnioną kontrolą, które uniemożliwiają lub pogarszają dostęp do serwisu.

Skiinfo zastrzega sobie prawo do przerwania, czasowego zawieszenia lub modyfikacji, bez uprzedzenia, dostępu do całości lub części serwisu, w celu przeprowadzenia konserwacji lub z jakiegokolwiek innego powodu, przy czym przerwa ta nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań ani rekompensat.

 

4./ Własność intelektualna

Korzystanie z tej usługi jest zastrzeżone do użytku ściśle osobistego. Wszelkie powielanie lub przedstawianie, w całości lub w części, do innych celów na jakimkolwiek nośniku jest zabronione. Niezastosowanie się do tego zakazu stanowi naruszenie, które może pociągnąć za sobą odpowiedzialność cywilną i karną osoby naruszającej prawo.

Oficjalne wzmianki dotyczące praw autorskich znajdują się na niniejszej stronie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie obrazy, teksty, programy i inne materiały zamieszczone w niniejszej witrynie (zwane dalej „elementami witryny”) są chronione międzynarodowym prawem autorskim. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie elementów strony bez wyraźnej pisemnej zgody Skiinfo Polska jest zabronione. Użytkownik zobowiązuje się nie zmieniać ani nie usuwać żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych ani innych informacji o prawach własności z materiałów wyświetlanych na tej witrynie lub pobieranych z niej, a także potwierdza, że nie nabywa żadnych praw własności poprzez korzystanie z tej witryny lub jej elementów.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za Treści Użytkownika, które umieszcza w Internecie za pośrednictwem Serwisu, jak również za teksty i/lub opinie, które formułuje. Zobowiązuje się on w szczególności, że dane te nie będą miały wpływu na uzasadnione interesy osób trzecich. W związku z tym gwarantuje on Skiinfo ochronę przed wszelkimi roszczeniami, opartymi bezpośrednio lub pośrednio na tych komentarzach i/lub danych, które mogą być wniesione przez kogokolwiek przeciwko Skiinfo. W szczególności użytkownik zobowiązuje się do zapłaty kwot, niezależnie od ich wysokości, wynikających z powództwa osoby trzeciej przeciwko Skiinfo, w tym opłat prawnych i kosztów sądowych.

Skiinfo zastrzega sobie prawo do usunięcia całości lub części Treści Użytkownika, w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, bez wcześniejszego powiadomienia lub uzasadnienia. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

5./ Dane osobowe

W celu poszanowania prywatności swoich użytkowników Skiinfo zobowiązuje się do zapewnienia, że gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, dokonywane w ramach niniejszej witryny, odbywa się zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem i dyrektywą RODO.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w Polityce prywatności.

 

6./ Publikowanie recenzji i innych treści.

Naszą zasadą jest dokładne sprawdzanie każdej recenzji i raportu użytkownika („recenzji”) zamieszczonych na Skiinfo, aby zapewnić odpowiedni język i treść. Wszelkie ogłoszenia zawierające treści obsceniczne, zawierające groźby lub potencjalnie zniesławiające muszą zostać usunięte.

Recenzje będą również usuwane, jeśli będą zawierały:

  • Adresy stron internetowych lub adresy e-mail służące do autopromocji.
  • Krótkie, niewiele mówiące, kilkuwyrazowe recenzje (np. „Vail jest do bani!!!” lub „Chamonix jest super!!!”).
  • Przekroczenia przyjętej etykiety internetowej. (np. ALL CAPS itp.).
  • Powtórzenia. Wielokrotne posty będą usuwane.
  • Brak związku z danym ośrodkiem, restauracją lub obiektem.
  • Mowę nienawiści lub nawiązania polityczne.
  • Bezpodstawne zarzuty dotyczące jakichkolwiek problemów z bezpieczeństwem.

 
OnTheSnow ma na celu zbudowanie wiodącej społeczności treści podróżniczych przesyłanych przez użytkowników. Użytkownik jest najlepszym źródłem prawdziwych wrażeń z podróży. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że za wszelkie recenzje, rekomendacje, opinie, artykuły informacyjne, katalogi, przewodniki, teksty, zdjęcia, ilustracje, grafiki, logo, klipy audio i obrazy, informacje, dane, zdjęcia, oprogramowanie, wiadomości lub inne materiały, zgodnie z definicją zawartą w dalszej części niniejszego dokumentu (zwane dalej łącznie „Treściami witryny”) pojawiające się w witrynie lub przesyłane do witryny odpowiada osoba lub podmiot, od którego pochodzą takie Treści witryny, a OnTheSnow zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w odniesieniu do takich Treści witryny (zob. sekcja 14 Wyłączenie odpowiedzialności poniżej). Przesyłając recenzje, rekomendacje, opinie, artykuły informacyjne, katalogi, przewodniki, teksty, zdjęcia, ilustracje, grafiki, logo, klipy audio i obrazy, informacje, dane, zdjęcia, oprogramowanie, wiadomości lub inne materiały na stronę internetową („Treści użytkownika”), użytkownik gwarantuje, że: (a) użytkownik jest właścicielem takich Treści użytkownika lub uzyskał wszelkie prawa niezbędne od ich właściciela do przesłania takich Treści użytkownika na Stronę internetową i do wykorzystania przez OnTheSnow zgodnie z niniejszym dokumentem oraz (b) wykorzystanie takich Treści użytkownika przez OnTheSnow nie będzie naruszać praw własności intelektualnej ani w inny sposób naruszać praw osób trzecich.

Przesyłając Treści użytkownika na Stronę internetową: (a) użytkownik automatycznie udziela firmie OnTheSnow (lub gwarantuje, że jej właściciel udzielił firmie OnTheSnow) niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na użytkowanie, modyfikowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, przesyłanie, publiczne wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, publikowanie, adaptowanie, tworzenie dzieł pochodnych, przekazywanie lub sprzedawanie wszelkich takich Treści użytkownika w dowolnym celu, w tym między innymi w celu komercyjnym, bez żadnego wynagrodzenia dla użytkownika; oraz (ii) użytkownik zgadza się, że nie będzie publikować, przesyłać ani wyświetlać takich Treści użytkownika na żadnej innej komercyjnej stronie internetowej lub w serwisie online związanym z podróżami bez uprzedniej pisemnej zgody OnTheSnow, która to zgoda może zostać wstrzymana przez OnTheSnow według własnego uznania. Zgodę można uzyskać wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@mountainnews.com.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że OnTheSnow będzie mieć prawo (ale w żadnym wypadku nie będzie mieć obowiązku) do wyświetlania, edytowania, odmowy zamieszczenia lub usunięcia Treści użytkownika, w całości lub w części, z dowolnej części strony internetowej, według własnego uznania, w tym między innymi Treści użytkownika, które naruszają niniejsze Warunki lub są w inny sposób niewłaściwe. OnTheSnow zastrzega sobie prawo do ujawniania Treści Użytkownika w zakresie niezbędnym do spełnienia wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procedur prawnych lub żądań rządowych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z naruszenia praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności lub za wszelkie inne szkody wynikające z korzystania ze strony internetowej.

7./ Granice odpowiedzialności

Strona Skiinfo.pl to strona z informacjami turystycznymi o ośrodkach narciarskich, a w szczególności o panujących w nich warunkach śniegowych.

Informacje publikowane na stronie Skiinfo.pl pochodzą ze źródeł uznanych za wiarygodne (Biura Turystyczne, serwisy na stokach narciarskich, Regionalne Organizacje Turystyczne…). Skiinfo nie może jednak zagwarantować dokładności i przydatności tych danych. Ponadto informacje podane na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią porady ani rekomendacji jakiegokolwiek rodzaju.

W związku z tym Skiinfo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji i treści dostępnych na stronie. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za właściwe wykorzystanie informacji udostępnionych na Stronie.

Ponadto użytkownik zgadza się zabezpieczyć Skiinfo przed odpowiedzialnością za wszelkie szkody bezpośrednio lub pośrednio związane z korzystaniem z serwisu.

Dostęp do niektórych części serwisu Skiinfo.pl wymaga podania identyfikatora użytkownika i hasła. Hasło, wybrane przez użytkownika, jest osobiste i poufne. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania hasła w tajemnicy i nieujawniania go w jakiejkolwiek formie. Użytkownik korzysta z identyfikatora użytkownika i hasła w Internecie na własne ryzyko. Do Użytkownika należy podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu ochrony własnych danych przed atakami.

Skiinfo zobowiązuje się do wprowadzenia wszelkich niezbędnych środków w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i poufności przekazywanych danych. Użytkownik jest informowany, że jeden lub więcej plików cookie, nie zawierających żadnych danych osobowych, może zostać umieszczonych na jego dysku twardym w celu zapewnienia jego identyfikacji.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest świadomy ograniczeń i restrykcji Internetu i w związku z tym uznaje, że nie jest możliwe całkowite zagwarantowanie bezpieczeństwa wymiany danych. Skiinfo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku przesłania jakichkolwiek informacji, w tym loginu i/lub hasła, za pośrednictwem Serwisu.

Skiinfo w żadnym wypadku, w granicach obowiązującego prawa, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie, materialne lub niematerialne, szkody lub straty o jakimkolwiek charakterze, wynikające z niedostępności serwisu lub jakiegokolwiek korzystania z serwisu. Termin „użytkowanie” należy rozumieć w najszerszym znaczeniu, tj. jako dowolne korzystanie z witryny, bez względu na to, czy jest ono zgodne z prawem, czy nie.

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich przepisów obowiązujących w Polsce.

 

8./ Linki hipertekstowe

Na stronie Skiinfo.pl znajdują się hiperłącza do stron internetowych publikowanych i/lub zarządzanych przez osoby trzecie.

Ponieważ nie ma kontroli nad tymi zewnętrznymi zasobami, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Skiinfo nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych zasobów i nie może odpowiadać za ich treść.

 

9./ Siła wyższa

Skiinfo nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia siły wyższej lub faktów, na które nie ma wpływu.

 

10./ Zmiany niniejszej umowy

Skiinfo zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie warunków, zasad i postanowień zawartych w niniejszej umowie.

Użytkownikowi zaleca się regularne zapoznawanie się z najnowszą wersją Warunków użytkowania dostępną na stronie internetowej www.skiinfo.pl.

 

11./ Czas trwania umowy

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony od momentu skorzystania przez Użytkownika z Usługi.

 

12./ Prawo właściwe i właściwa jurysdykcja

Przepisy prawne mające zastosowanie do treści i transmisji danych na stronie i wokół niej są określone przez prawo polskie. W przypadku sporu, który nie może zostać rozstrzygnięty polubownie, właściwe są wyłącznie sądy polskie podlegające jurysdykcji Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

 

13./ Oferty specjalne / promocje i raporty śniegowe

Biura turystyczne ośrodków wymienionych na Skiinfo.pl mogą publikować na tej stronie swoje oferty turystyczne (w formie pobytów all inclusive lub propozycji zakwaterowania), a także swoje raporty śniegowe. Wymienieni specjaliści ds. turystyki ponoszą wyłączną odpowiedzialność za legalność, prawdziwość, kompletność i aktualność informacji dotyczących ich produktów (ceny, sprzęt, elementy opisowe…) oraz ich pokrywy śnieżnej (wysokość i jakość śniegu, pogoda, temperatury, wiatry…). Skiinfo nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie.

Warunki korzystania zaktualizowane 22 marca 2022 r.

Copyright © 1995-2024  Mountain News LLC.  All rights reserved.